2018-20

OFFICE BEARER


Mr. Prabir Kumar Banerjee

President

Dr. Subhash Chandra Mandal

Immediate Past President

Mr. Indrajit Kar

Vice President

Mr. Ashok Kumar Maity

Vice President

Mr. Asit Kumar Ray

Hony. Secretary

Mr. Pradip Kumar Mallik

Treasurer

Mr. Himadri Sekhar Chatterjee

Joint Secretary

COUNCIL MEMBERS


Mr. Avijit Chakraborti

Dr. Jayanta Kumar Chaudhury

Mr. Shyamal Bose Choudhuri

Dr. Mukti Pada Rana

Dr. Sunil Kumar Kaushal

Mr. Partha Sarathi Pal

Mr. Gour Gopal Samanta

Dr. Amal Kumar Dhara

Mr. Dibya Das

Dr. Pulok Kumar Mukherjee

Mr. Prabir Ranjan Ghosh

Dr. Taposh Roy Chowdhury

INVITEES


Dr. Rabindra Debnath

Dr. Achintya Saha

Mr. Debmalya Chatterjee

Mr. Aritra Chatterjee

Mr. Amal Maity

CENTRAL COUNCIL MEMBERS


2016-18

OFFICE BEARER


Dr. Subhash Chandra Mandal

President

Dr. Tulsi Chakrabarti

Immediate Past President

Mr. Indrajit Kar

Vice President

Mr. Ashok Kumar Maity

Vice President

Dr. Jayanta Kumar Chaudhury

Hony. Secretary

Mr. Pradip Kumar Mallik

Treasurer

Mr. Asit Kumar Ray

Joint Secretary

COUNCIL MEMBERS


Mr. Avijit Chakraborti

Mr. Sankar Banerjee

Mr. Shyamal Bose Choudhury

Mr. Sovon Bagchi

Mr. Prabir Kumar Banerjee

Mr. Sukumar Chandra Das

Mr. Gour Gopal Samanta

Dr. Sutapa Biswas Majee

Mr. Himadri Sekhar Chatterjee

Mr. Birendra Kumar Sarkar

Mr. P. K. Jain

Mr. Debmalya Chatterjee

INVITEES


Mr. Bhaskar Sengupta

Dr. Pulok Kumar Mukherjee

Mr. Dipak Sarkar

Mr. Asit Kumar Guria

Mr. Dibya Das

CENTRAL COUNCIL MEMBERS


Dr. Jayanta Kumar Chaudhury

Mr. Pradip Kumar Mallik

Mr. Ashok Kumar Maity

Mr. Prabir Kumar Banerjee